การอบรมหลักสูตร “Creative and Innovation Development For Innovation Organization” DATE : 10.05.2018

นอกจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว ดั๊กคิง ไม่หยุดที่จะพัฒนาบุคลากร ให้พร้อมอยู่เสมอ โดย จัดอบรมหลักสูตร “Creative and Innovation Development For Innovation Organization” เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมสำหรับองค์กรดั๊กคิงของเราครับ

DuckKing :  King of Duck
สด สะอาด ปลอดภัย จริงใจ และเป็นธรรม
สอบถามโทร.038 588 117
www.DuckKing.co.th
LINE : @DuckKing