มุ่งมั่นพัฒนาสู่ ความเป็นราชาแห่งเป็ด

นับตั้งแต่ก่อตั้งปี พ.ศ. 2544 บริษัท ดั๊กคิง จำกัด ผู้ผลิตเป็ดครบวงจร มุ่งมั่นที่จะเป็นราชาแห่งเป็ด ได้มีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า ตั้งแต่คัดสรรสายพันธุ์ การเลี้ยง นำเข้าสู่โรงงานผลิตที่มีกระบวนการผลิต เทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหารจัดการที่เป็นระบบมาตรฐานสากล ด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญเฉพาะด้าน ทำให้ บริษัท ดั๊กคิง จำกัด มีศักยภาพและความพร้อมในการผลิต เป็ดที่สด สะอาด ปลอดภัย ในรูปของเป็ดตัว ชิ้นส่วนเป็ด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเป็ด เพื่อส่งมอบคุณค่า และสร้างความพึงพอใจต่อผู้บริโภค

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจเป็ด เติบโตด้วยนวัตกรรม
ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพด้วยความจริงใจและเป็นมิตร”

พันธกิจ

  • นำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการจัดการธุรกิจเป็ด
  • พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับธุรกิจเป็ด
  • มุ่งเน้นคุณภาพ มาตรฐาน และการจัดการซัพพลายเชนอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ส่งมอบคุณค่าสูงสุดให้กับลูกค้า
  • เสริมสร้างพัฒนาศักยภาพบุคลากร
  • มุ่งเน้นประโยชน์ในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อคู่ค้า พันธมิตรธุรกิจ รวมถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมองค์กร

ความจริงใจและเป็นมิตร

เราเชื่อว่าการปฎิบัติอย่างจริงใจและเป็นมิตรต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง จะสามารถสร้างสังคม แห่งความสุข ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน

จิตวิญญาณแห่งการประกอบการ

เราเชื่อว่าจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณลักษณะของความมุ่งมั่น ความมั่นใจ ความกล้าเสี่ยง การแสวงหาข้อมูลและโอกาส การมุ่งเน้นคุณภาพ การวางแผน จะเป็นหัวใจ หลักในการนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

สำนึกในความรับผิดชอบ

ความสำนึกในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงการรักษาพันธะสัญญาที่มีต่อบุคลากร ชุมชน ลูกค้า และคู่ค้า ทำให้เรามีคุณค่า ต่อสังคมและชุมชน

บริษัทในเครือ