ความจริงใจและเป็นมิตร “Duckking Freshy 2018” DATE : 16.07.2018

เราเชื่อว่าการปฎิบัติอย่างจริงใจและเป็นมิตรต่อทุกคน จะสามารถสร้างสังคม แห่งความสุข ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน เราจึงสร้างสุขอยู่เสมอ ด้วยการจัดกิจกรรม
“Duckking Freshy 2018” ความจริงใจเริ่มจากภายในองค์กร สู่สังคมด้วยความจริงใจและเป็นมิตร

DuckKing :  King of Duck
สด สะอาด ปลอดภัย จริงใจ และเป็นธรรม
สอบถามโทร.038 588 117
www.DuckKing.co.th
LINE : @DuckKing