อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน บริษัท ดั๊กคิง จำกัด DATE : 18.08.2023

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 ท่านอธิบดีเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะ เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน บริษัท ดั๊กคิง จำกัด ที่ทำธุรกิจเป็ดครบวงจร โดยมีการผลิตตั้งแต่พันธุ์สัตว์ การส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด (Contract Farming) โรงเชือดเป็ด ตลอดจนโรงงานแปรรูป เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเหมาะสม และเพิ่มช่องทางการขยายฐานการส่งเสริมเกษตรกรรายใหม่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายส่งเสริมการเกษตรของประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืนให้แก่เกษตรกรต่อไป