โครงการฟื้นฟูป่าชุมชน บ้านร่มโพธิ์ทอง อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา DATE : 27.05.2019

ดั๊กคิงร่วมปลูกป่า กับสมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการฟื้นฟูป่าชุมชนบ้านร่มโพธิ์ทอง เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
.

—-
DuckKing : King of Duck
สด สะอาด ปลอดภัย จริงใจ และเป็นธรรม
สอบถามโทร.038 588 117 9
www.DuckKing.co.th
LINE : @DuckKing