เนื่องในโอกาส วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 DATE : 08.12.2017

วันสำคัญของประชาชนชาวไทยทุกคน
กำลังใกล้เข้ามาแล้วนะครับ ในนามของ
บริษัท ดั๊กคิง จำกัด ขอร่วมสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่๙
.
และนี่คือความในใจ จากผู้บริหารของ
บริษัท ดั๊กคิง จำกัด ที่มีต่อพระองค์ท่าน
ที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากร
ในการทำงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
การบริการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นไป
.
“…ความเสียสละ ความทุ่มเท ความรัก
ที่พระองค์มีให้กับราษฎร ซึ่งเป็นแบบ
อย่างที่ดีของข้าพเจ้าในการยึดถือ
และน้อมนำมาปฏิบัติเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานของข้าพเจ้าและบริษัท…”
– คุณนริศ ปุณยลิขิต –
กรรมการผู้จัดการบริษัท
.
“…ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ทรงเป็น
ผู้ที่เสียสละอย่างมากเพื่อปวงชนชาวไทย
ทุกๆคน โดยไม่คำนึงว่าพระองค์จะทรง
เหน็ดเหนื่อยมากเพียงใด …”
– คุณกฤษฎิ์ คมขำ –
ผู้จัดการทั่วไป
.
“…ทรงเป็นปราชญ์ในศาสตร์ทุกแขนง
ทรงมีพระปรีชาสามารถ ทรงช่วยเหลือ
ประชาชนชาวไทย พระองค์ท่านทรงเป็น
ศูนย์รวมจิตใจ ที่กุมหัวใจราษฎรไว้ทุกคน …”
– คุณสุทธิชัย เกษมุติ –
ผู้บริหาร สำนักกรรมการผู้จัดการ
.
“…ทรงดำรงอยู่ในหลักทศพิศราชธรรม
ปกครองประชาชนชาวไทยให้มีความสุข
พระบรมราโชวาทของท่านยังสามารถ
ปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์
ทั้งต่อบริษัทและต่อตัวข้าพเจ้า…”
– คุณนันท์นภัส อุ่มเจริญ –
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
.
“…พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างใน
การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงแก่ประชาชน
ชาวไทยทั้งปวง ทรงรักและปรารถนาดี
ต่อพสกนิกรไทยด้วยพระทัยจริง…”
– คุณบุญพา สาระพันธ์ –
ผู้จัดการฝ่ายขาย
.
ผู้บริหารบริษัท ดั๊กคิง จำกัด กล่าวไว้ถึง
แนวทางและแรงบันดาลใจในการดำเนินงาน
ของบริษัท ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทางบริษัทยึดถือ
และนำมาปรับใช้กับการทำงานของตนเอง
.
ที่ทำให้ดั๊กคิงใส่ใจในคุณภาพ การบริการ
ที่เป็นมิตร และร่วมกันสร้างให้ชุมชนดีขึ้น
ตามปรัชญาของบริษัทที่ว่า สด สะอาด
ปลอดภัย จริงใจ และเป็นธรรม เพื่อสร้าง
ความสุขของสังคมอย่างยั่งยืน
.
—-
DuckKing :  King of Duck
สด สะอาด ปลอดภัย จริงใจ และเป็นธรรม
สอบถามโทร.038 588 117
www.DuckKing.co.th