CSR ชุมชนคือครอบครัว DATE : 15.11.2018

ชุมชน เปรียบเสมือน เป็นครอบครัวของเรา การดูแล และเป็นมิตรกับชุมชน เป็นสิ่งที่เรา ตระหนักอยู่เสมอ จนได้รับรางวัลธรรมาภิบาล
สิ่งแวดล้อม จากกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งศึกษาดูงาน ด้านสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกับชุมชน
อย่างมีความสุขอีกด้วย

.
—-
DuckKing : King of Duck
สด สะอาด ปลอดภัย จริงใจ และเป็นธรรม
สอบถามโทร.038 588 117 9
www.DuckKing.co.th
LINE : @DuckKing