Duckking Sport day ‘2019 กีฬาภายใน DATE : 04.01.2020

Duckking Sport day ‘2019
การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การแข่งขันกีฬาภายใน เพื่อ สร้างความสามัคคีภายในองค์กร บริษัท ดั๊กคิง จำกัด

—-
DuckKing : King of Duck
สด สะอาด ปลอดภัย จริงใจ และเป็นธรรม
สอบถามโทร.038 588 117 9
www.DuckKing.co.th
LINE : @DuckKing