ปีกปลาย

ปากล่าง

ลิ้นเป็ด

ปากติดลิ้น

คอเป็ด

หัวเป็ด

ชิ้นส่วนเป็ดตัด

ขาเป็ด

บั้นท้ายเป็ด

มันหนังเป็ด

มันเปลวเป็ด

สันในเป็ด

1 2 3 4 5 6